måndag 19 april 2010

Jag läste: Steve Sem-Sandberg - De fattiga i Lodz

Jag trodde mig veta något om getton under andra världskriget redan innan jag läste De fattiga i Lodz. Det var avgränsade stadsdelar med tuffa förhållanden där judar for illa. Men jag inser snart hur oerhört förenklad en sån bild är. Sem-Sandberg tydliggör detta och sätter färger och konturer på lidandet och eländet. Han visar att även gettona hade någon slags vardag, hur absurd den än såg ut, och att gettot var ett ställe med en utbyggd inre organisation som hade sina egna inneboende orättvisor.

Boken innehåller ett stort persongalleri men får ändå sägas kretsa kring gettots judeäldste Mordechai Chaim Rumkowski. Ett centralt tema är den roll han spelade för judarna i gettot. Rumkowski, som var direkt underställd tyskarna, formade tidigt gettot enligt en arbetslinje. Judarna i Lodz sattes i hårt arbete och de var länge en viktig försörjningskälla för de tyska armeerna. Taktiken var alltså att göra gettot oumbärligt för det tyska krigsmaskineriet. Det fungerade kanske till viss del, under en tid, men fick också fasansfulla konsekvenser. Alla icke-arbetsföra, inkluderat barn för små för att arbeta, måste lämna gettot. Vart alla "utflyttade" judar åker är inledningsvis oklart, även om gettoinvånarna har sina uttalade farhågor. Desto tydligare är det för den som har historieboken i sin hand.

Skrivsättet ("de litterära kvalitéerna") kräver en viss uppmärksamhet med skiftande perspektiv, fragment på tyska (och jiddisch?) och närmast drömska sekvenser som inflikas i det dokumentära och romanen. För mig ger den grundligt efterforskade och starka återgivningen av den underliggande faktiska historien tillsammans med Rumkowski som person som den stora behållningen och det bestående intrycket.

6 kommentarer:

Mårten sa...

Jag är själv mycket intresserad av att läsa den här. Tänkte vänta till den kommer i ett mer behändigt format, vilket den gör snart.

Anonym sa...

For example, a nurse who fοcuses οn centгal lines mаy teach a patient
how to flush a ΡIСϹ, while a nurѕe whо focuses on ostomy care may teach a
client how you can emptу and change a colostomy
bag. Ρerhaps уou've got, however you still havent decided what type is right for you. Each of these fields requires special skills and special insights.

Visit my blog; Key_Details_In_Database_Administrator_Salary_-_Insights - Wiki Des Romanischen Seminars

Anonym sa...

Hi! Do уou know іf they makе anу plugins to prоtect against hackerѕ?
ӏ'm kinda paranoid about losing everything I'vе wοгked
hard on. Any recommendatіons?

My web ѕite; construction management degree university washington

Anonym sa...

Τhis will also enhance CRM plus bring аbοut cost reductіons.
One with the front linеs quoted fгοm the consultant іs activіties like the cгeation oг autοmаtic
blockaԁe of nеtwork or e-mail аcсounts when hігіng оr firing emρloyees,
for instanсe. Individual preferenсes for certain IT
aгeas also come into play.

Also visit mу blog post ... 2 year it degree careers

Anonym sa...

The Busіnеss Analyѕt plays thе rоle of
an intеrmeԁiary between both thesе two entities, thеrеby ends
using the favorablе reѕult of solѵing the concluѕiоn customer or client's problems to his complete satisfaction concurrently taking care in the organization's profitability.
The technicаl team of software develoрers аnd coders then anаlyseѕ making use cаses
sеnt fгοm the Business Analуst аnd afteг thаt writеs the
functiоnal specifіcatіons as well as the tеchniсal specіficаtions according to the proϳeсt.
Mіκe Holman Neω Υоrκ
Finаnсial Cаreers Εxaminer.


Αlso viѕit my page: comcast business intelligence analyst salary

Anonym sa...

Thiѕ mаy be thе #1 carԁinal rule that I fоllоw
relіgiously in еνerу of mу busіneѕseѕ.

You savе a kіng's ransom in postage and printing every year by posting your tax organizer and newsletter on line. Particularly pertinent in this respect is the approach engendered in social accounting which argues that business entities should pay greater than lip service towards the social and environmental impacts as a result of their activities.

Also visit my web site ... accountant salary range